Szyfrowanie danych

mega mocny SSL 128 bit i tłumik z redukcją odrzutu i powiększony magazynek

Zdodność z wytycznymi Parlamentu Europejskiego i Rady UE

Traktujemy dane wrażliwe naszych Klientów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR)

Działamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE („ODR”)

W zgodzie z Kodeksem Cywilnym

Działamy zgodnie z Kodeksem Cywilny w zakresie zawierania umów kupna-sprzedaży

Privacy by default - Prywatność z standardzie

System konsultacji nie przechowuje i nie zbiera w celu analizy żadnych danych dotyczących lokalizacji uczestnika konsultacji. Nie dokonywane jest żadne łączenie danych sesyjnych z danymi klienta.